مجله نانوهیت

اهمیت الکترونیک منعطف چیست؟

به بیان ساده، فناوری الکترونیک منعطف حاصل تلفیق صنعت چاپ و الکترونیک است که ویژگی‌هایی نظیر باریکی، وزن کم، انعطاف‌پذیری، سازگاری با محیط زیست و امکان تولید آسان در مقیاس انبوه را برای کاربران و متخصصین حوزه الکترونیک به ارمغان آورده است.

با استفاده از این فناوری تا حدود زیادی از پیچیدگی‌های فرآیند تولید در الکترونیک متداول کاسته شده است. اما از آنجا که در حال حاضر بخش قابل توجهی از صنعت الکترونیک در قالب این فناوری توسعه پیدا نکرده است؛ همچنان در محصولات زیادی شاهد مصالحه الکترونیک منعطف و الکترونیک متداول هستیم (مدارات هیبریدی).گرچه با توجه به رشد نمایی فناوری در دنیای امروز و امکان توسعه کاربردهای جدید با تکیه بر ویژگی‌های حاصل از الکترونیک منعطف (نظیر انعطاف پذیری، سبکی و نازک بودن قطعات تولیدی)، جایگزینی کامل آن با الکترونیک متداول، پیش‌بینی دور از ذهنی نخواهد بود.

شاید در آینده‌ای نه چندان دور و با چاپ خازن‌ها و ترانزیستورها این امکان برای شما هم فراهم باشد تا ابزارهای مختلف الکترونیکی را در خانه و توسط چاپگر خانگی تولید نمایید. حتی باطری کنترل تلویزیونتان را !

این صنعت را می‌توان در سه بخش “تجهیزات، ماشین آلات و فرایندهای تولید”، “مواد اولیه” و “کاربرد” بررسی نمود. در زمینه تجهیزات، ماشین آلات و فرآیندهای تولید در مطالب آتی به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. بحث مربوط به مواد اولیه تولید که عمدتا مبتنی بر فناوری نانو و به طور مشخص هسته اصلی و فناورانه در حوزه الکترونیک منعطف می‌باشد نیز در مباحث مفصل‌تر و به فراخور کاربرد پرداخته خواهد شد.

فناوری الکترونیک منعطف اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎدی در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد دارد که در ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ از اﯾﻦ فناوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اما ﺑﺎ ادﻏﺎم ﻓﻦآوری ﭼﺎپ و ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در زمینه کاهش هزینه‌ها و گستردگی کاربرد، در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ که آینده روشنی را برای این بخش ترسیم می‌نماید.کشورهایی نظیر امریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن، چین و کره جنوبی را می‌توان کشورهای پیشرو در این صنعت دانست که بیشترین میزان پتنت‌ها، اختراعات و شرکت‌های فعال در زمینه الکترونیک منعطف و توسعه کاربرد آن توسط این کشورها ثبت شده است.

کاربردهای فناوری الکترونیک منعطف بسیار گسترده‌تر از آن است که بتوان در یک گفتار کوتاه به تمامی آن‌ها پرداخت. به طور خلاصه می‌توان گفت روند توسعه این صنعت، نشان می‌دهد که این حوزه بزودی جایگاه ویژه خود را در زندگی روزمره و با کاربردهایی ارزان قیمت، کاملا نمایان خواهد ساخت.

در حال حاضر صنایع پیشرو از منظر شتاب به کارگیری و توسعه کاربردهای تجاری شده الکترونیک منعطف عبارت است از:

-محصولات صنعت مراقبت و‌ سلامت مانند ابزارهای پایش علائم حیاتی و حسگرهای زیستی تشخیصی (Health Care/Wearable Electronics)

-انواع برجسب‌های هوشمند مورد استفاده در حوزه انبارداری، حمل و نقل، بسته‌بندی‌های هوشمند (Smart Tags)

-صنعت خودرو (Automotive Industry)

-لوازم خانگی شامل نمایشگرهای تاشونده و انواع سطوح تعاملی (Appliances)

-سلول‌های خورشیدی (Solar Cells)

-پوشاک و منسوجات هوشمند (Smart Textiles)

-اینترنت اشیاء (IOT Devices)

دورنمای تحول بنیادین در صنعت الکترونیک ناشی از کاربرهای متنوع و گسترده الکترونیک منعطف در کنار تغییر پارادایم فناوری، اهمیت تدوین استراتژی ورود و سرمایه‌گذاری در این صنعت را همگام با کشورهای مطرح دنیا، بیش از پیش نمایان می‌سازد.

نوشته های مشابه